Styrelseprotokoll för Hjärups Byalag

2004-10-14

Plats: Hjärups skola

Närvarande:
Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, Tor Fossum, Heléne Lundborg, Kristina Börebäck, Annelie Nilsson, Johan Wredin, Kerstin Ringdahl, Christina Rothman, Lotte Gjörup. Adjungerat från kulturrådet: Dan Teglund.

Förhindrade:
Bo Olsson, Olle Möller, Ingemar Persson

Nästa möte:
Torsdag 25 november, 2004 kl. 19.00.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Kjell Nilsson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Stina Rothman valdes.

§ 3 Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 5 Mötesprotokoll från 2004-06-01
Protokollet godkändes.

§ 6 Rapport från kassören
Johan Wredin rapporterade att Byalagets kassabehållning är 31 309 kr. Denna summan inkluderar bidrag, 4 750 kr, från kommunen för vårens aktiviteter. Tillkommer bidrag med 4 000 kr till föräldraskapsarrangemanget i samarbete med församlingen. Totalt är därmed behållningen ca 35 000 kr. Analys av större utgifter under hösten: Det nämnda bidraget på 4 000 kr från kommunen går direkt vidare till arrangemanget, våra arrangemang kostar 10 000 kr, Byablad nr 3/2004 kan kosta 7 000 kr, julmarknad prel. 5 000 kr. Totalt är detta 26 000 kr exkl. småutgifter. Då återstår bara ca 9 000 kr till vårens aktiviteter innan nya medlemsavgifter flyter in. Slutsatsen är att vi måste öka aktiviteterna för att få nå det budgeterade medlemsantalet, vilket skulle ge ytterligare 5 000 kr Styrelsen godkände en oväntat lokalkostnad på 250 kr för whiskyprovningen på grund av dubbelbokning i klubbstugan.

§ 7 Medlemsrekrytering / medlemsregistrering
Det finns fortfarande några utestående medlemsavgifter. Medlemskort till de som har betalt, ska delas ut omgående. Förslag om att skicka ut medlemskort per e-mail från 2005 skall utredas. Heléne Lundborg tar hjälp av Stina Rothman och Lotte Gjörup för ytterligare stärkning av medlemsrekrytering och -hantering. Det ska finnas möjlighet att anmäla sig som medlem vid alla Byalagsarrangemang. Heléne Lundborg trycker upp anmälningsblanketter. Medlem nr. 400 kommer att belönas med en akvarell av Ralph Höglund.

§ 8 Yttranden och skrivelser från Byalaget
2004-09-22 Till Kommunen, NS Kultur & Fritid. Begäran om utbetalning av bidrag till vårens kulturarrangemang, 4 750 kr. Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.

§ 9 Inkomna skrivelser till Byalaget
2004-10-01 Från Kommunen. Socialnämnden beviljar bidrag på 4 000 kr till föreläsningsserie om aktivt föräldraskap.
2004-10-13 Från Vägverket. Arbetsplan för GC-väg till Lomma. Igångsättelse omgående, om ej överklagas.
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.

§ 10 Rapport om Byalagets aktuella möten, andra aktiviteter.
2004-09-02 Möte med Hjärupsgruppen på Rådhuset. Information om den nya skolan samt det bearbetade förslag till översiktsplan. Information även kring järnvägen, ridhuset och broschyren till nyinflyttade i Hjärup.
2004-09-21 Föreningsmöte. Beslöts att julmarknad blir 4 december i centrum. UIF önskar att få med information om pappersinsamling i Byabladet. Nästa föreningsmöte 2004-10-25.
2004-10-05 Möte med Berggrens, Jakri, som ber Byalaget medverka vid deras julmarknad 18-19 december. Ev. med tipsrunda. Berggrens lovade att den utlovade anslagstavlan på Jakriborg kommer upp snarast.

§ 11 Rapport om aktuella kommunärenden
Kommunstyrelsen har godkänt Hjärupsgruppens förslag till planlösning.
Stina Rothman rapporterade om det pågående tillväxt- och trygghetsprojekt i kommunen. Det kommer information till medborgarna i en broschyr och ett informationsmöte på skolan.
Fullmäktige och nämnden (behandlade inga specifika Hjärupsprojekt.)

§12 Inkomna förslag (förslagslådan, hemsidan)
Synpunkter på översiktsplanen har inkommit på hemsidan. Önskemål om bättre cykelparkering vid skolan och skolbussen. Samordnas med förslag till skrivelse från Rådet för Gator och Kommunikation (se § 13).

§ 13 Aktuellt från intresseråden
Protokoll från Gator och Kommunikation läggs in på hemsidan. Rådet har gjort en omfattande översyn av cykel- och gångvägar i Hjärup med önskemål om skyltning. Lämnas till kommunen med följeskrivelse som anknyter till tidigare kontakter och skrivelser om trafikåtgärder (Kjell Nilsson i samråd med Rådet).

§ 14 Aktuell information i byablad, hemsida, massmedia mm.
Byabladet
Nästa utgivningsdag mitten november. Deadline 1 november.
Hemsidan
Niclas tar över som webmaster. Utkast till nytt design på hemsidan visades upp och fick mycket beröm. Styrelsen tackar Niclas för sitt stora engagemang. LindInvent har erbjudit att sponsra hemsidan ytterligare ett år, vilket vi är mycket tacksamma för. Förslagslådan/Diskussionsforum på hemsidan kommer fortsatt att övervakas av Tor Fossum och Stina Rothman.
Media
Tidningarna skrev om: Skola och järnväg. Ralph Höglund håller på att måla elskåp i Hjärup. Det ser mycket trevligt ut!

§ 15 Rapporter, förslag etc från arbetsgrupper och kommittéer
Framtidsgruppen:
Diskussion kring mötet i skolan 5/10 då Kommunen informerade om det bearbetade Programmet till Fördjupad Översiktsplanen, där det framfördes skarp kritik mot vissa delar av programmet. Byalaget hoppas att det engagemang som nu visades från mötesdeltagare skall kunna tas tillvara på ett konstruktivt sätt i det fortsatta arbetet med översiktsplaneringen. Det gäller då att samla ett så representativt urval av Hjärupsbor som möjligt till grupparbeten, där olika frågor kan diskuteras mera ingående. Ett möte bör ordnas snarast möjligt för att ge Hjärupsborna tillfälle att närmare precisera sina synpunkter, förslag etc och att stämma av dessa mot de uppfattningar Byalaget redovisat. En sådan kartläggning bör vara en bra grund för det fortsatta grupparbetet. Ansvariga för att genomföra dessa åtgärder är Kjell Nilsson beträffande mötet och Tor Fossum beträffande satsningen på grupparbeten.
Skolgruppen:
Förslag om att invigning av allmänna lokaler i nya skolan sker i form av en kulturvecka.
Fritidsgruppen:
Filmduken är inköpt, montering ej skett, då det inte är klart var den ska monteras. För övrigt inget akut läge med G: la Skolan då man avvaktar en utredning om ev. kulturminnesvärde.
Lekplatsutredningen: Kristina fick avvika från mötet innan vi hann diskutera denna. Återkommer på nästa styrelsemöte.
Ridhusgruppen:
Förhandlingar återupptaget med kommunen. Åsa Fridh mente inte att det var behov för en skrivelse från Byalaget just nu.
Järnvägsgruppen:
Banverket inbjuder till öppet hus den 26 oktober på skolan samt utställning på biblioteket under vecka 41-45.
Arrangemangskommittén:
Julmarknad: Julmarknad 4/12: Styrelsen beviljar anslag med max 5 000 kr. Förslag efterlyses om hur vi kan finansiera trollkarlen som var mycket uppskattat förre året men som tyvärr är dyr.
Teatergångarna går och ser Trollmannen från Oz den 6 december. Pris 100 kr vuxna och 60 kr barn. Anmälan till Dan Teglund.
Broschyr till nyinflyttade.
Eftersom kostnaden för tryckningen bedömts till 8.000:- är finansieringen ännu inte klar och Byalagets ekonomi är ansträngd, se § 6. Detta måste klaras ut innan beslut tas om tryckning. Sponsring m.m. efterlyses. Kommunen har beviljat 5 000 kr till produktionen under förutsättning att den utges under 2004. Fortsatt olöst kring kartan. Förslag om att slopa den och i stället bifoga gratiskartan över Staffanstorps kommun. Tor jobbar vidare med framtagningen.
Skapa identitet och samhörighet åt Hjärup
Idéförslaget bordläggs för att diskuteras vid nästa styrelsemöte. Styrelsen uppmanas komma med synpunkter och förslag per mail.

§ 16 Övriga frågor
Andreas Håkansson, Staffanstorps kommun, som arbetar med frågor om ideella föreningar etc. i kommunen vill träffa Byalaget och överenskommelse har träffats om möte 21/10 kl. 17.30 i skolans lärarrum.

Avslutning
Ordföranden avslutade härmed mötet, och tackade för visat intresse.

Justeras:
Ordf. Kjell Nilsson Stina Rothman

Vid protokollet:
Lotte Gjörup