Styrelseprotokoll för Hjärups Byalag

2004-06-01

Plats: Hjärups skola

Närvarande:
Kjell Nilsson, Ingegerd Höglund, Margareta Thomasson Stern, Tor Fossum, Bo Olsson, Johan Wredin, Kerstin Ringdahl, Lotte Gjörup, Christina Rothman, Heléne Lundborg.

Förhindrade:
Annelie Nilsson, Kristina Börebäck, Olle Möller, Ingemar Persson.

Nästa möte:
Torsdag 26 augusti 2004 kl. 19.00 på skolan. (Justerare: Stina Rothman)

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Kjell Nilsson hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Margareta Thomasson Stern.

§ 3 Val av mötessekreterare
Lotte Gjörup valdes.

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen. Tyvärr hade inte Markteknik möjlighet att delta i kvällens möte.

§ 5 Mötesprotokoll från 2004-04-28
Protokollet godkändes.

§ 6 Rapport från kassören
Johan Wredin och Bo Nilsson har avslutat överlämningsfasen. Johan ber om att avräkning för ev. utlägg sker hemma hos honom, inte på styrelsemöten.

§ 7 Medlemsrekrytering / medlemsregistrering
Heléne Lundborg delade ut lista över medlemmar, som ännu inte betalat in för 2004. Påminnelsesbrev skall delas ut snarast. I Byabladet kommer det även en uppmaning om att förnya / teckna medlemskap. Medlem nr. 400 kommer att belönas med en akvarell av Ralph Höglund.

§ 8 Yttranden och skrivelser från Byalaget
2004-04-28 Till Hjärupsgruppen. Byalagets synpunkter på ”Program till fördjupad översiktsplan för Hjärup ”.
2004-05-05 Till Hjärupsgruppen. Sammanställning av inkomna synpunkter på ”Program till fördjupad översiktsplan för Hjärup ”.
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.

§ 9 Inkomna skrivelser till Byalaget
2004-05-05 Från Tekniska Nämnden. Statusbestämning med åtgärdsförslag. Hjärups Fritidsgård/Gamla Skolan., Staffanstorps kommun (Tekomo Byggnadskvalitet AB).
2004-05-06 Från Kommunen, NS Teknik. Lekplatsutredning.
2004-05-10 Från Kultur- och Fritidsnämnden. Inbjudan till firande av Sveriges Nationaldag 2004-06-06.
2004-05-11 Från Burlövs Kommun. Utredning om järnvägsfrågan i Åkarp.
2004-05-12 Från Helena Bülow-Hube. Synpunkter på Hjärups nya skola (kopia av skrivelse till Kommunen).
2004-05-14 Från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Protokollsutdrag betr. huvudleden på Fredriks väg m.fl. gator. (Svar på Byalagets skrivelse 2004-02-19).
2004-05-19 Från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Revidering av föregående protokoll.
2004-05-22 Från Kommunen (Bernt Strömgård). Synpunkter på Hjärups nya skola.
Ovanstående skrivelser är tillgängliga i Byalagets pärm på biblioteket.

§ 10 Rapport om Byalagets aktuella möten, andra aktiviteter.
- Järnvägsgruppen hade möte den 29 april med Banverket, där byggplanen redovisades. Minnesanteckningar finns tillgängliga på biblioteket. Det kommer att arrangeras en utställning i Hjärup i oktober 2004 och i samband med denna kommer en enkät (att skickas ut). Ingegerd Höglund har bistått Banverket med denna. Det är total tystnad i järnvägsfrågan från kommunen och Hjärupsgruppen, och det har inte heller varit några reaktioner från de boende på Jakri. Byalaget fortsätter fundera över hur opinionen kan väckas till liv i denna viktiga fråga.
- Statusbestämning med åtgärdsförslag för Hjärups Fritidsgård/Gamla Skolan saknar konkreta förslag till åtgärder samt kostnader. Rapporten bekräftar Byalagets åsikt att byggnaden i stort sett är i bra skick men det eftersatta underhållet samt dåliga renoveringar genom tiden har orsakat skada. Försäljningen är lagd på is tills vidare och byggnaden ingår numera i planarbetet. Framtidsgruppen kommer att bevaka ärendet. (Kjell Nilsson)
- Lekplatsutredningen innebär att några lekplatser läggs ner, andra rustas upp. Detta kommer dock inte att beröra några lekplatser i Hjärup i år. Ärendet förbereds för styrelsebehandling av Fritidsgruppen (Kristina Börebäck).
- Utredning ang järnvägen i Åkarp som vi fått tillskickat från Burlövs kommun har lämnats till Järnvägsgruppen som sammanställer en skrivelse till kommunen. (Ingegerd Höglund). I skrivelsen kommer vi att påpeka bristen på samarbetsvilja från kommunen gentemot Byalaget i denna fråga.
2004-05-01 Hjärupsrundan: Det var lika många funktionärer som deltagare i år (5- 5). UIF har tillfrågat Bya laget om att bli medarrangörer nästa år.
2004-05-09 Filmklubben: Senaste filmkväll krockade tyvärr med Bonnamarknaden. Därav den dåliga uppslutningen. Filmklubben kommer dock troligtvis att fortsätta till hösten.
2004-05-10 Föredrag av Ingvar Mann om trädgården drog 44 deltagare. Denna serien har varit mycket populär och det planeras för en uppföljning till hösten.
2004-06-16 Möte med Hjärupsgruppen avhållas på Rådhuset kl. 19.30. Inbjudna är styrelsen samt rådens sammankallande. (I skrivande stund är detta möte inställd. Återkommer efter sommarlovet med nytt datum).

§ 11 Rapport om aktuella kommunärenden
Fullmäktige och kommunstyrelsen: Budget 2005 presenteras, inte lika stora besparinga r som i fjol. Man är ganska nöjd med årets överskott.
Nämndernas kommentarer till översiktsplanen:
Miljö- och samhällsbyggnad: lämnar inga synpunkter på den framlagda översiktsplanen men gör specifika tillägg som ska beaktas.
Socialnämnden: viktigt att tänka på funktions hindrade och brottsförebyggande åtgärder.
Kultur och Fritid: Motion, idrottsplats, samt rekreationsområden väster om järnvägen.

§12 Inkomna förslag (förslagslådan, hemsidan)
Tor Fossum meddelar att det inkommit ett mail som framhåller att "Ett levande centrum kräver kommunikationer även med bil".

§ 13 Aktuellt från intresseråden
Olle Möller meddelar innan mötet att han har mottagit mötesanteckningar från Gator och Kommunikation. Återkommer med status för råden på nästa styrelsemöte.

§ 14 Aktuell information i byablad, hemsida, massmedia mm.
Hemsidan:
- Några ändringar och uppdateringar har gjorts.
- Det kommer tyvärr inte in någon information från råden.
- Arbetsgrupper bör även finnas med på hemsidan.
Byabladet:
Nästa nummer (mitten juni) kommer bl.a. att innehålla:
- Översikt över styrelsens arbetsuppgifter
- Ordförandens inlägg
- Byalaget redovisar sina synpunkter på Programmet till Översiktsplan bl.a. genom att kommentera de frågor som väckt kritik (Kjell Nilssons PM).
- Information om den nya skolan.
- Kommentar till skolprojektet från Hjärupsgruppen.
- Aktuella läget ang fritidssituationen i Hjärup
Pressklipp:
Sedan förra styrelsemötet har tidningarna framförallt skrivit om dels synpunkter på Programmet till Översiktsplan och dels den nya skolan och kritiken från LTHforskare.

§ 15 Rapporter, förslag etc från arbetsgrupper och kommittéer
Framtidsgruppen:
Det är viktigt att försöka få en bredare och mera konstruktiv debatt om Översiktsplanen genom redovisning av Byalage ts inställning i Byabladet, som sen följs upp med ett stormöte i augusti. Styrelsen ställer sig bakom detta upplägg och den skrivning, som Kjell Nilsson distribuerat och efter inkomna synpunkter reviderat 2004-05-22. Styrelsen beslutar också att denna skrivning skall skickas till tidningarna för att förhoppningsvis tas upp i en nyanserad debatt.
Skolgruppen:
Christina Rothman redovisar kontakterna med kommunen om nya skolan och de synpunkter som förts fram om att Byalaget förväntar sig att man vid den fortsatta planeringen beaktar den kritik som kommit från LTH-forskare om vind- och ljusförhållanden vid skolan. Det aktuella läget för skolan skall om möjligt redovisas för Byalaget den 16 juni när Byalaget träffar Hjärupsgruppen (Kjell Nilsson försöker ordna detta).
Fritidsgruppen:
Fritid kommer att bli en egen resultatenhet under Kicki Aurell. Stina kommer att skriva en artikel om detta till Byabladet.
Järnvägsgruppen:
Ingegerd Höglund rapporterar om mötet med Banverket m.m. och en artkel, om järnvägen i nästa Byablad.
Arrangemangskommittén:
En naturvandring med Anders Wester ordnas den ?. Dessutom planeras för en grillfest på pizzerian med Byalaget som medarrangör. Datum kommer snarast. Höstens arrangemang kommer också att innehålla stavgång, bokklubb, teatergångarna, cykelrundtur med tipsfrågor, visafton, barnloppis/ bytesmarknad.
Höstens föredragsserie om 4 kvällar arrangeras i samarbete med kommunen och församlingen och titeln blir ”Aktivt Föräldraskap”. Föredragshållare är ännu inte klart, förslag tas gärna emot.
Det planeras för ytterligare kvällar med Ingvar Mann’s populära trädgårdsföredrag samt ett föredrag om barnböcker med Cecilia Lidbeck.
Det har kommit förfrågan från Socialdemokraterna om Byalaget är intresserat av att medverka i arrangemanget av 2005 års midsommarfirande. Byalaget har även tillfrågats om medverkan vid Valborgsmässoafton 2005. Styrelsen diskuterar möjligheten att dessa arrangemang i sin helhet skulle kunna arrangeras i samarbete mellan föreningarna i Hjärup. Frågan skall diskuteras med dessa innan styrelsen tar ställning.
Då nästa styrelsemöte först avhållas i slutet av augusti kommer kommittén att presentera sitt program samt budget, ca 10000 kr för godkännande via mail kring 1 augusti. Program kan då tryckas upp och delas ut i samband med skolstarten. Årets avhållna arrangemang där kommunen har lovat bidrag skall redovisas av Johan Wredin och Bo Olsson och lämnas snarast till Kjell Nilsson.

§ 16 Övriga frågor
Kopiering: Margareta Thomasson Stern är kontaktperson.

Avslutning
Ordföranden avslutade härmed mötet, tackade för visat intresse samt önskade styrelsen en trevlig sommar!

Justeras:
Ordf. Kjell Nilsson Margareta Thomasson Stern

Vid protokollet:
Lotte Gjörup