STADGAR FÖR HJÄRUPS BYALAG

Nedanstående reviderade stadgar har godkänts av den ordinarie årsstämman i april 2019 och vid en därpå följande extraordinarie årsstämma i maj 2019.

Stadgarna har fastställts av Hjärups Byalags (nedan benämnt ”Byalaget”) första ordinarie årsmöte den 23 april 2002 och därefter reviderats 2007, 2017 och 2019.

§1 Föreningens säte

Föreningen ska ha sitt säte i Hjärup, Staffanstorps kommun.

§2 Föreningens ändamål

Byalaget ska vara partipolitiskt och religiöst obundet och verka för att Hjärupbornas intressen tillvaratas genom att skapa.

 • samhörighet mellan de boende.
 • god boendemiljö.
 • kulturell identitet.
 • närdemokrati med korta beslutsvägar.
 • delaktighet i samhällsutvecklingen inom kommunen.
 • informationskanaler för Hjärupsborna.
 • Byalaget ska ha möjlighet att vara remissinstans för kommunen i frågor som rör Hjärup.

§3 Organisation

Byalagets verksamhet ska ledas av en styrelse som har arbetsgrupper som rapporterar till styrelsen. Grupperna inrättas efter behov och intressen bland Byalagets medlemmar och kan slopas eller tillkomma när så krävs.

§4 Medlemskap och medlemsavgift

Medlemskap i Byalaget erhålls när den av årsmötet fastställda medlemsavgiften erlagts. Medlemsavgiften gäller per hushåll. Varje registrerat hushåll vid tiden för Byalagets årsmöte äger rösträtt vid årsmötet. Medlemslängden ska vara tillgänglig för alla medlemmar.

§5 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter. Suppleanter bör väljas in. Styrelseledamot bör vara bosatt eller verksam i Hjärup och ska vara medlem i Byalaget. Aktiv politiker får ej ingå i styrelsen.Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för två (2) år i sänder med halva antalet vartannat år. Styrelsesammanträden ska äga rum minst fyra (4) gånger per år. Styrelsen konstituerar sig själv. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt vid de sammanträden där de ej ersätter ordinarie ledamot. Styrelsen kan vid behov adjungera ledamöter. Protokoll ska föras vid sammanträdena och delges medlemmarna via Byalagets hemsida. Styrelsen ska upprätta budget för Byalaget samt redovisa dess räkenskaper och verksamhet för räkenskapsår. Kallelse med dagordning bör vara styrelseledamöter och suppleanter tillhanda senast en (1) vecka före styrelsemöte.

§6 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§7 Valberedning

Valberedningen utgörs av tre (3) personer och väljs av årsmötet för tre (3) år i sänder, initialt dock för ett, två respektive tre år. En av dessa väljs till sammankallande.

§8 Arbetsgrupper

Sammankallande i grupperna bör vara styrelseledamot eller suppleant. Sammankallande ska löpande vid styrelsemöte informera styrelsen om gruppens pågående arbete. Yttranden måste godkännas av styrelsen och undertecknas av ordföranden.

§9 Firmateckning

Byalagets firma tecknas av ordföranden och den av styrelsen utsedde kassören var för sig.

§10 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och Byalagets räkenskaper ska årsmötet välja två (2) revisorer och en (1) suppleant. Revisorerna ska väljas växelvis vartannat år för två (2) år i sänder.

§11 Årsmöte

Byalagets årsmöte ska hållas under april månad. Kallelse till årsmöte ska ske skriftligen senast tre (3) veckor före mötet via Byalagets hemsida och affischering.

 1. 1. Årsmötets öppnande och godkännande av föredragningslistan.
 2. 2. Val av ordförande på årsmötet.
 3. 3. Val av protokollförare på årsmötet.
 4. 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 5. 5. Val av två justerare som jämte ordföranden ska justera protokollet.
 6. 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisionsberättelsen.
 7. 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. 9. Föredragning av styrelsens förslag till årsbudget och medlemsavgift.
 10. 10. Beslut om fastställande av årsbudget och medlemsavgift.
 11. 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 12. 12. Val av revisorer samt revisorssuppleant.
 13. 13. Val av valberedning jämte sammankallande.
 14. 14. Förslag från styrelsen.
 15. 15. Motioner från Byalagets medlemmar. Dessa ska ha inkommit skriftligen till styrelsen senast den 1 april för att behandlas på årsmötet.
 16. 16. Övriga frågor.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om en tredjedel (1/3) av medlemmarna skriftligen anhållit om detta. Styrelsen får också på eget initiativ kalla till extra årsmöte.

§13 Utträde och uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen.

§14 Stadgeändring, upplösning av Byalaget

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Byalaget ska för att äga giltighet fattas av två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet. Om Byalaget upplöses ska eventuella tillgångar användas enligt årsmötets beslut.

Kontakta oss

Vill du veta mer vad vi sysslar med idag och har utfört den senaste tiden får du gärna skriva till oss. Alla typer av frågor som rör Hjärup, Byalagets verksamheten eller våra aktiviteter är välkomna.

➢ Skicka ett epostmeddelande till oss

Byalaget på Facebook

Vi i Byalaget upplever att det händer mer än vad man tror i Hjärup men att det är svårt att nå ut med all information till alla bybor. På vår Facebook-sida kan du läsa och finna information om aktiviteter, kommande event och samrådsmöten.

Länk till Facebook-sidan

Bildgalleri